جلوبر

نیکامهر


جلوبر یا براکت 

جلوبر ها سیم ها و کابل ها را از تیر فاصله می دهند . جلو بر انواع مختلفی دارد . جلوبر معمولی ، جلوبر مثلثی ، و جلوبر کابل خود نگه دار . جلوبر مثلثی برای تیرهایی که زاویه دارد استفاده می شود . جلوبر کابل خود نگه دار کابل خودنگه دار را از تیر فاصله می دهد . 

 

جلوبر براکت

انواع جلوبر یا براکت 

جلوبر معمولی

معمولی

 

جلوبر مثلثی

مثلثی

 

جلوبر کابل خودنگه دار

کابل خود نگهدار

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.